> Print deze pagina

Home > Ouders > Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wanneer u als ouder een klacht heeft over een bij NOB aangesloten Nederlandse school verwijzen wij u graag door naar de klachtenregeling van de desbetreffende school. Elke school heeft een (verwijzing naar een) klachtenregeling opgenomen in de schoolgids. U kunt de schoolgids opvragen via de school of deze bekijken via de scholenzoeker op deze website. Mocht de afhandeling van uw klacht binnen de school niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen. Meer informatie over deze Klachtencommissie kunt u verkrijgen via het bevoegd gezag (het bestuur) van de school. Wanneer de klachten betrekking hebben op mogelijke intimidatie of misbruik dient de vertrouwensinspecteur van de Nederlandse Onderwijsinspectie te worden ingeschakeld.

Wanneer u een klacht heeft over NOB verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers. Bent u ontevreden over de dienstverlening van een medewerker? Bespreek dit dan direct met de betrokken medewerker. Dit kan telefonisch of op schrift.

Mocht na overleg met de medewerker uw ontevredenheid niet zijn weggenomen en heeft het contact over uw signaal niet geleid tot een oplossing, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de directeur/bestuurder van NOB. Een formele klacht wordt op schrift aan de directeur/bestuurder van NOB gezonden via info@stichtingnob.nl onder vermelding van ‘formele klacht’. Binnen uiterlijk zes weken na ontvangst bij NOB, ontvangt de klager reactie van de bestuurder/directeur, waarin de zienswijze van de directeur/bestuurder wordt weergegeven. Hoe NOB met klachten omgaat, is vastgelegd in de ‘Interne Klachtenregeling NOB’.

Toezicht op Nederlandse scholen in het buitenland
Bij NOB aangesloten Nederlandse scholen in het buitenland zijn zelfstandige schoolorganisaties, met een eigen bestuur ter plaatse.

Verantwoordelijk voor controle op de onderwijskwaliteit is de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs, die dit ook in Nederland doet. Zij bezoekt de scholen eens per vier of twee jaar en beoordeelt dan onder andere op zaken als toetssystematiek, opbrengstgerichtheid en kwaliteitszorg.  

Delen via: