> Print deze pagina

Home > Ouders > Participeren op school

Participeren op school

In vergelijking met scholen in Nederland is er op Nederlandse scholen in het buitenland vaak meer ouderbetrokkenheid. Dit komt doordat het vaak de ouders zijn die de school hebben opgericht en/of in stand houden door bijvoorbeeld zitting te nemen in het bestuur.

Vormen van ouderparticipatie op Nederlandse scholen in het buitenland zijn:

Bestuur
Voor Nederlandse scholen in het buitenland geldt dat het overgrote deel van de besturen bestaat uit ouders. Bestuursleden zetten zich vrijwillig in om de school draaiende te houden. Het bestuur vormt het bevoegd gezag en is werkgever van het onderwijsteam. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school als geheel.

Medezeggenschapsraad en ouderraad
In Nederland is inspraak wettelijk geregeld. Zo heeft elke school in Nederland verplicht een medezeggenschapsraad (de Wet Medezeggenschap op Scholen, de WMS). Op Nederlandse scholen in het buitenland is deze Nederlandse wet niet van toepassing en gelden andere lokale regels.

In het buitenland wordt er soms wel gekozen om een MR in het leven te roepen. Dit is vaak afhankelijk van de grootte van de school, het aantal ouders en hun inzet. Er zijn scholen in het buitenland die het niet haalbaar vinden om een MR in het leven te roepen, maar het wel belangrijk vinden dat de mening van ouders binnen de besluitvorming van de school wordt meegenomen. Zij kiezen er dan vaak voor om een ouderraad in het leven te roepen.

Oudercommissie voor hand- en spandiensten
Bij veel scholen zijn de ouders georganiseerd in een oudercommissie. Zij verlenen ondersteuning bij allerlei onderwijsactiviteiten. Wat een oudercommissie doet en hoe deze functioneert, verschilt erg per school. Over het algemeen kan worden gezegd dat de mate van invloed op de besluitvorming van beleid beperkt is, in tegenstelling tot een MR en ouderraad die een formele bevoegdheid hebben binnen de school.

Dat neemt het belang van de oudercommissies en de taken en diensten die zij vervullen niet weg. Voorbeelden van activiteiten zijn; een feestcommissie, een bibliotheekcommissie, een nieuwsbrief/websitecommissie, PR-activiteiten e.d. Ouders van de commissie kunnen ook meehelpen in de les als leesouder of assistent bij het afnemen van toetsen.

Delen via: