> Print deze pagina

Home > Ouders > Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Is er een Nederlandse school of Nederlandse les in het buitenland?

  Waar u ook naar toe gaat, uw kinderen kunnen wereldwijd Nederlands onderwijs volgen. Er zijn momenteel wereldwijd 179 scholen in 80 landen die Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC) verzorgen, als aanvulling op lokaal of internationaal onderwijs. Leerlingen volgen hier gemiddeld 3 uur per week Nederlandse les. 

  Er zijn daarnaast 11 volledig Nederlandstalig basisscholen en 4 volledig Nederlandstalig middelbare scholen en er zijn Europese scholen met een Nederlandstalige sectie voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Al deze scholen zijn erkend door het Ministerie van OCW en aangesloten bij NOB. Er zijn ook afstandsorganisaties waar uw kinderen vanuit huis Nederlands onderwijs kunnen volgen.

  Lees meer over de verschillende onderwijsvormen of raadpleeg de online scholenzoeker om te kijken welke onderwijsmogelijkheden er in de buurt van uw (toekomstige) woonplaats zijn.

 • Welke mogelijkheden hebben mijn kinderen als er geen volledig Nederlandstalige school ter plaatse is?

  In dat geval kunt u kiezen voor lokaal onderwijs, internationaal onderwijs of volledig Nederlands onderwijs op afstand.

  Lokaal onderwijs
  Onder lokaal onderwijs verstaan we scholen die opleiden volgens een lesprogramma dat is voorgeschreven door het land van vestiging. Een mogelijk voordeel van het volgen van onderwijs aan een plaatselijke school is dat uw kind wellicht gemakkelijker wordt opgenomen in zijn/haar nieuwe sociale omgeving. Een nadeel kan zijn dat het lokale onderwijs misschien niet goed aansluit op het Nederlandse onderwijs. 

  Vanuit Nederland is het soms lastig om een geschikte lokale school te vinden. Mensen en instanties die u daar mogelijk bij kunnen helpen zijn:

  • de ambassade of het consulaat van het desbetreffende land in Nederland;
  • de Nederlandse ambassade of het consulaat ter plekke; 
  • mensen die in de desbetreffende omgeving wonen of gewoond hebben;
  • de leerkracht van de Nederlandse school ter plaatse (als die er is);
  • het Nuffic geeft informatie over onderwijssystemen in EU-landen.

  Internationaal onderwijs
  Onder internationaal onderwijs verstaan we scholen die een internationaal curriculum aanbieden of die een curriculum bieden uit het land van herkomst. Internationale scholen worden bezocht door kinderen van verschillende nationaliteiten. De meeste internationale scholen zijn Engelstalig en het curriculum is doorgaans Amerikaans of Brits. Doordat de organisatie en het onderwijsaanbod van deze scholen lijken op die van het land van herkomst en de scholen meestal ook onderling vergelijkbaar zijn, is het voor een kind vaak makkelijker om van school te wisselen als zijn/haar ouders overgeplaatst worden. Wees erop bedacht dat de lesgelden hoog kunnen zijn. Op Wikipedia vindt u een uitgebreide lijst met internationale scholen over de hele wereld: List of international schools.

  Denk er bij de keuze voor lokaal of internationaal onderwijs aan dat u dit bij voorkeur aanvult met Nederlands taal- en cultuuronderwijs via een NTC-school of organisatie voor afstandsonderwijs.

  Afstandsonderwijs
  De Wereldschool biedt volledig Nederlands onderwijs op afstand aan.

   

 • Hoe vind ik een geschikte school voor mijn kind?

  Raadpleeg de online scholenzoeker om te kijken welke mogelijkheden voor Nederlands onderwijs er in de buurt van uw (toekomstige) woonplaats zijn: Ga naar de scholenzoeker

  Op Wikipedia vindt u een uitgebreide lijst met internationale scholen over de hele wereld: List of international schools.

  Voor informatie over lokale scholen kunt u het beste de volgende mensen of instanties om hulp vragen:

  • de ambassade of het consulaat van het desbetreffende land in Nederland;
  • de Nederlandse ambassade of het consulaat ter plekke;
  • mensen die in de desbetreffende omgeving wonen of gewoond hebben;
  • de leerkracht van de Nederlandse school ter plaatse (als die er is);
  • het Nuffic geeft informatie over onderwijssystemen in EU-landen.
 • Ik ben Vlaams. Mag mijn kind naar een Nederlandse school in het buitenland?

  Belgische kinderen die Vlaams spreken, kunnen ook les volgen op Nederlandse scholen die zijn aangesloten bij NOB. Bijna tien procent van de kinderen die Nederlands onderwijs in het buitenland volgen, is Belgisch.

 • Is het belangrijk dat mijn kind Nederlands onderwijs in het buitenland volgt?

  Een goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur versterkt de eigen identiteit: een kind leert zo de culturele achtergrond van één of beide ouders kennen. Verder geeft het op goed niveau beheersen van meerdere talen een kind veel extra mogelijkheden, ook op het gebied van interculturele competenties. Lees hier meer over het belang van het bijhouden van de moedertaal.

  Wilt u dat uw kinderen ooit terug kunnen keren naar Nederland, dan is het heel belangrijk dat zij Nederlands onderwijs in het buitenland (blijven) volgen. Als u wilt dat uw kinderen zonder al te grote achterstanden in kunnen stromen in het Nederlandse onderwijs, dan zullen zij de Nederlandse taal op leeftijdsniveau moeten beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. Dit geldt zowel voor het basis- en voortgezet onderwijs als voor het hoger onderwijs. Om toegelaten te worden aan een hogeschool of universiteit moet uw kind het Nederlands goed beheersen. Voor studenten met een buitenlands diploma is in veel gevallen een certificaat Nederlands vereist. Lees hier meer over examens, diploma's en certificaten.

 • Hoe kan mijn kind Nederlands leren als er geen Nederlandse school in de buurt is?

  Uw kind kan ook thuis Nederlands onderwijs volgen met behulp van het afstandsonderwijs. Meer informatie over bij NOB aangesloten organisaties voor afstandsonderwijs vindt u hier.
 • Hoe kan ik als ouder bijdragen in het bijhouden van het Nederlands?

  Er zijn verschillende manieren waarop u de Nederlandse taal bij uw kind kunt stimuleren. Hier vindt u meer informatie.
 • Kan ik zelf een Nederlandse school in het buitenland oprichten?

  Het kan in sommige gevallen de moeite waard zijn om samen met andere belanghebbenden een school in het buitenland op te richten. Dat kan een school zijn voor volledig onderwijs, of een school voor Nederlandse taal en cultuur. Of een school levensvatbaar is, is uiteraard afhankelijk van de situatie en het aantal Nederlandstalige kinderen in de buurt dat Nederlands onderwijs wil volgen. Wees er op bedacht dat er heel veel komt kijken bij het oprichten van een nieuwe school: wet -en regelgeving, oprichten van een stichting of vereniging, vinden van een geschikte locatie en bekwame leerkrachten, aanschaffen van lesmateriaal, werven van leerlingen en zorgen voor voldoende inkomsten et cetera. Wilt u hier meer over weten, kijk dan elders op deze website in het onderdeel over het oprichten van een school en neem contact met ons op.
 • Kan mijn kind zonder aansluitingsproblemen overstappen van een internationale school naar het Nederlands voortgezet onderwijs?

  Omdat het onderwijs heel verschillend is georganiseerd, is het meestal niet zo eenvoudig voor uw kind om over te stappen van een internationale school naar het Nederlands voortgezet onderwijs.

  In Nederland is het voortgezet onderwijs verdeeld in verschillende fases: de basisvorming, de tweede fase en het studiehuis. De basisvorming is breed van opzet met vijftien (hoofd)vakken, zoals wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, Engels en Duits of Frans. Na de basisvorming kan uw kind kiezen uit een van de vier leerwegen in het vmbo of een van de vier profielen in het havo en vwo. Een volledige beschrijving van de tweede fase en de profielen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Wat is het beste moment om over te stappen?
  Instromen tijdens de basisvorming is het beste moment, hoewel dit nog met de nodige haken en ogen gepaard kan gaan. Instromen in de loop van de tweede fase is lastig. Zo worden leerlingen in het begin van de tweede fase geacht een lees- en schrijfdossier bij te houden. Leerlingen die later instromen, hebben op dit punt dan meestal direct een achterstand. Bovendien heeft ieder profiel een eigen, vast aanbod met nieuwe, speciaal voor de tweede fase ontwikkelde vakken (bijvoorbeeld: klassieke culturele vorming, management & organisatie, filosofie). Deze specifieke vakken heeft uw kind waarschijnlijk niet op de internationale school gevolgd.

  Alternatieven
  Een alternatief zou het Internationaal Georiënteerde Onderwijs (IGO) kunnen zijn. Het IGO is relatief betaalbaar in vergelijking met het internationaal onderwijs en wordt op diverse locaties in Nederland aangeboden. Leerlingen die afkomstig zijn van een buitenlandse opleiding, zijn langs deze weg in staat om een internationaal diploma (IGCSE of IB) in Nederland te behalen. Een overzicht van internationale scholen is te vinden op de website van de Stichting Internationaal Onderwijs (SIO): www.sio.nl.

  Sommige scholen bieden tweetalig onderwijs (TTO), de tweede taal is vrijwel altijd Engels. Meer over tweetalig onderwijs vindt u op de website van het Europees Platform.

 • Waar moet ik bij terugkeer naar Nederland aan denken bij het zoeken van een goede school voor mijn kinderen?

  Voor het beantwoorden van deze vraag, is het van belang een onderscheid te maken tussen kinderen die wel en kinderen die geen Nederlands onderwijs in het buitenland hebben gevolgd.

  Voor kinderen die wel Nederlands (NTC of volledig) onderwijs hebben gevolgd in het buitenland:
  Neem ruim de tijd om u te orienteren op het onderwijs in Nederland. Wanneer uw kind Nederlands onderwijs heeft gevolgd via een bij NOB aangesloten school of afstandsonderwijsorganisatie, kunt u ervan uitgaan dat uw kind kan instromen in een klas met leeftijdsgenoten. Dit geldt voor kinderen die Nederlands hebben gevolgd op R1 of R2 niveau. Voor kinderen die Nederlands onderwijs op R3 niveau hebben gevolgd, is meer overleg met de school nodig over de plaatsing. Vraag aan zowel de lokale of internationale school als aan de Nederlandse school in het buitenland een onderwijskundig rapport van uw kind, dat u aan de nieuwe leerkracht kunt geven. Daarin staat de belangrijkste informatie over de leerprestaties van uw kind. De publicatie Een Nederlands kind uit het buitenland is speciaal ontwikkeld om de nieuwe leerkracht in Nederland inzicht te geven in de achtergrond van uw kind.

  Voor kinderen die geen Nederlands (NTC of volledig) onderwijs hebben gevolgd in het buitenland:
  Neem contact op met de school van uw keuze; leg de situatie voor en bespreek met de school wat de mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat de school vraagt om een psychologische test om het leerniveau van het kind te bepalen. Wanneer uw kind niet of nauwelijks Nederlands spreekt kan het een goede keuze zijn om tijdens het eerste jaar van het verblijf deel te nemen aan een Schakelklas.

  Wanneer er over het instroomniveau onduidelijkheid is, kunt u ook denken aan een individueel onderzoek van uw kind. Dit onderzoek wordt meestal geïnitieerd door de nieuwe school. Hieruit volgt een advies op grond van het vastgestelde niveau van de leerling. Hier vindt u een overzicht van bureaus die uw kind kunnen testen.

 • Waar kan ik informatie vinden over onderwijs in België?

  De algemene informatie op de NOB website is vooral gericht op terugkeer naar Nederland. Voor meer informatie over terugkeer naar België kunt u het beste contact opnemen met VIW (Vlamingen in de Wereld): www.viw.be. Informatie over Vlaamstalig onderwijs in België is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs van België: www.ond.vlaanderen.be

 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over een bij NOB aangesloten school?

  Wanneer u als ouder een klacht heeft over een bij NOB aangesloten Nederlandse school verwijzen wij u graag door naar de klachtenregeling van de desbetreffende school. Elke school heeft een (verwijzing naar een) klachtenregeling opgenomen in de schoolgids. U kunt de schoolgids opvragen via de school of deze bekijken via de NOB Scholenzoeker. Mocht de afhandeling van uw klacht binnen de  school niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen. Meer informatie over deze Klachtencommissie kunt u verkrijgen via het bevoegd gezag (het bestuur) van de school. Wanneer de klachten betrekking hebben op mogelijke intimidatie of misbruik dient de vertrouwensinspecteur van de Nederlandse Onderwijsinspectie te worden ingeschakeld.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over NOB?

  Wanneer u een klacht heeft over NOB verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers. Bent u ontevreden over de dienstverlening van een medewerker? Bespreek dit dan direct met de betrokken medewerker. Dit kan telefonisch of op schrift.

  Mocht na overleg met de medewerker uw ontevredenheid niet zijn weggenomen en heeft het contact over uw signaal niet geleid tot een oplossing, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de directeur/bestuurder van NOB. Een formele klacht wordt op schrift aan de directeur/bestuurder van NOB gezonden via info@stichtingnob.nl onder vermelding van ‘formele klacht’. Binnen uiterlijk zes weken na ontvangst bij NOB, ontvangt de klager reactie van de bestuurder/directeur, waarin de zienswijze van de directeur/bestuurder wordt weergegeven. Hoe NOB met klachten omgaat, is vastgelegd in de ‘Interne Klachtenregeling NOB’.

 • Voor wie is de formule niet-aangesloten scholen bedoeld?

  De formule voor niet aangesloten scholen is bedoeld voor die scholen die (nog) geen Akte van Aansluiting hebben getekend, maar die toch graag beperkte dienstverlening van NOB willen ontvangen.

  De formule voor niet aangesloten scholen is gericht op:

  • Scholen die niet alle verplichtingen willen (of nog niet kunnen) aangaan cf. de Akte van Aansluiting, waaronder Inspectiebezoek.
  • Informatievoorziening en het toegankelijk maken van bestaande informatie 

  Uitvoering
  Niet aangesloten scholen kunnen voor een beperkte contributie (€ 50- per jaar):

  • Voor drie personen een account krijgen voor Mijn School
  • Drie personen kunnen op de verzendlijst voor Nieuwsbrief NOB worden gezet
  • Deelnemen aan webinars:  1 persoon per webinar, max. 2 webinars per jaar
  • Er wordt (beperkt) gelegenheid geboden om in gesprek te komen en te blijven met adviseurs NOB , in principe op initiatief van de school.
  • De adviseur die als contactpersoon optreedt neemt 1 x per jaar initiatief tot contact.

  Een beperkt aantal diensten is tegen volledige vergoeding van kosten van NOB te verkrijgen:

  • Deelname aan de bijscholing
  • Deelname van een leerkracht aan een van de Bekwaamheidstrajecten