Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een klacht heeft over een bij NOB aangesloten Nederlandse school verwijzen wij u graag door naar de klachtenregeling van de desbetreffende school. Elke school heeft een (verwijzing naar een) klachtenregeling opgenomen in de schoolgids. U kunt de schoolgids opvragen via de school of deze bekijken via de scholenzoeker op deze website. Mocht de afhandeling van uw klacht binnen de school niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen. Meer informatie over deze Klachtencommissie kunt u verkrijgen via het bevoegd gezag (het bestuur) van de school. Wanneer de klachten betrekking hebben op mogelijke intimidatie of misbruik dient de vertrouwensinspecteur van de Nederlandse Onderwijsinspectie te worden ingeschakeld.

Wanneer u een kritisch signaal wilt afgeven of een klacht heeft over NOB verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers. Bent u ontevreden over de dienstverlening van een medewerker? Bespreek dit dan eerst direct met de betrokken medewerker. Dit kan telefonisch of op schrift. Mocht na overleg met de medewerker uw ontevredenheid niet zijn weggenomen en heeft het contact over uw signaal niet geleid tot een oplossing, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de directeur-bestuurder van NOB. Een formele klacht wordt op schrift aan de directeur-bestuurder van NOB gezonden via karen.peters@stichtingnob.nl onder vermelding van ‘formele klacht’. Binnen uiterlijk zes weken na ontvangst bij NOB, ontvangt de klager reactie van de bestuurder-directeur, waarin de zienswijze van de directeur-bestuurder wordt weergegeven.