Scholen wereldwijd zeer tevreden over ondersteuning NOB

24 april 2018

De bij NOB aangesloten scholen en de door NOB gedetacheerde leerkrachten bij Europese scholen zijn zeer tevreden over de ondersteuning door NOB. Dit blijkt uit een evaluatie van de subsidieverlening aan NOB, uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding voor de evaluatie was het feit dat de huidige vijfjarige subsidieperiode voor NOB dit jaar afloopt.

De evaluatie richtte zich voornamelijk op de voorwaarden die aan de subsidie verbonden zijn en de taakuitvoering door NOB. In het kader van de evaluatie bevroeg het externe bureau aangesloten scholen, Nederlandse leerkrachten van Europese scholen en een aantal van de samenwerkingspartners. Hieruit blijkt dat er grote tevredenheid heerst over de ondersteuning vanuit NOB. In het eindrapport wordt geconcludeerd dat NOB waar mogelijk vraaggericht werkt en op meerdere manieren de ondersteuningsbehoeften van de scholen dan wel de scholingsbehoeften van de Nederlandse leerkrachten op Europese scholen verkent. Een andere belangrijke conclusie is dat NOB voldoende verantwoording aflegt over de ontvangen subsidie. Daarnaast merkt het onderzoeksbureau op dat het tijdelijke karakter van de subsidiëring van NOB en de Nederlandse scholen in het buitenland niet goed aansluit bij de eisen die de overheid via NOB aan de aangesloten scholen stelt. Een duurzamere ondersteuning zou passender zijn. Onzekerheid over de subsidies en wisselingen van de hoogte daarvan zorgen bovendien voor een ondoelmatige inzet van middelen (zoals in het geval van sluiting en weer opening van NTC-scholen).

Voor de toekomst geeft de evaluatie als aanbeveling om een brede visie op NTC-onderwijs te ontwikkelen, waarbij naast aandacht voor de goede aansluiting op het Nederlandse of Vlaamse onderwijs voor terugkerende leerlingen ook aandacht is voor de positieve bijdrage die terugkerende leerlingen leveren aan de internationalisering van het onderwijs en het belang van de ambassadeursrol die leerlingen vervullen. Verder geeft de evaluatie mee om in het kader van het werkgeverschap voor de door Nederland gedetacheerde leerkrachten de personele bezetting van Nederlandse leerkrachten te herijken. Directeur-bestuurder Karen Peters: “We zijn blij met de uitkomst van de evaluatie, het is goed om te weten dat we de goede dingen doen en dat de scholen tevreden zijn. De conclusies vormen een uitstekende basis voor de invulling van een nieuwe regeling voor NOB, want onze huidige regeling loopt eind 2018 af. Inmiddels zijn de gesprekken met het ministerie van OCW gestart waarin de implicaties van de evaluatie en de vervolgstappen in kaart worden gebracht.”

Het volledige rapport is hier te vinden