Alles over personeelszaken

Omdat je als Europese leerkracht een bijzondere aanstelling hebt, betekent dat iets voor onderstaande onderwerpen. Lees alles goed door, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Door op een vraag te klikken verschijnt het antwoord.

Er wordt regelmatig verwezen naar de Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools, hier vind je alle regelingen waar je als gedetacheerd medewerker recht op hebt.

 

Het salaris op een Europese school bestaat uit twee delen. Je basissalaris is vastgesteld volgens de Nederlandse cao en wordt via NOB uitbetaald. Het kan zijn dat je basissalaris verschilt van het salaris van een collega uit een ander land. Om dat verschil weg te nemen vult het Europese salaris je basissalaris aan, zodat elke leerkracht aan een Europese school hetzelfde verdient. Dit Europese salaris wordt ook wel de differentiële vergoeding genoemd. Jouw Europese school betaalt die vergoeding uit. Bij vragen over het Europese deel van het salaris kun je contact opnemen met de administrateur van de school of het bureau van de secretaris-generaal in Brussel. Meer informatie over je salaris vind je in het Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools.

NOB verstrekt je een inlogcode voor je salarisdossier. Daar vind je je loonstroken, jaaropgaven enzovoorts. Het is belangrijk dat je binnen een maand na ontvangst de code activeert.

Nederlandse salarisgegevens inzien
Via de website van Groenendijk onderwijsadministratie kun je de Nederlandse salarisgegevens inzien. Klik daarvoor rechts op de pagina op 'Inloggen digitale salarisstrook'. Voor het bekijken en opvragen van persoonlijke salarisgegevens zijn gebruikersnummer en wachtwoord nodig. Deze login-informatie is de werknemer per e-mail toegestuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.

Binnen de negen jaar waarin iemand maximaal gedetacheerd kan worden als leraar bij een Europese school is het mogelijk om overgeplaatst te worden naar een andere Europese School. Zo krijg je de kans om ook een andere Europese school kennen en om ervaring uit te breiden.

Interesse? Dan kun je na vijf jaar eenmalig een overplaatsing aanvragen. Raadzaam is om eventuele interesse in overplaatsing minimaal in het jaar daarvoor al in de gesprekken met NOB en de Inspectie kenbaar te maken. Het verzoek dient je een jaar eerder in bij de inspecteur. Die zal bekijken of er mogelijkheden zijn op een van de andere Europese scholen. Daarbij is het mogelijk om een voorkeur voor een locatie aan te geven.

Als het gaat om verzuim en verzuimbegeleiding moeten Nederlandse werknemers en werkgevers zich houden aan bepaalde (Nederlandse) wet- en regelgeving. Daarnaast gelden voor werknemers aan Europese scholen aanvullende bepalingen. In dit document lees je alles over kort of lang verzuim, en waar je rekening mee moet houden.

Met ingang van 1 juni 2012 is de regeling Parental Leave for Members of the Seconded Staff of the European Schools in werking getreden. Deze regeling geeft gedetacheerde leraren de mogelijkheid om gedurende maximaal vier aaneengesloten maanden ouderschapsverlof op te nemen (nieuwe art. 42 lid 3 Statuut gedetacheerd personeel).

Met de inwerkingtreding van deze regeling kan ook de in de Nederlandse onderwijs cao opgenomen regeling met betrekking tot Ouderschapsverlof uitgevoerd worden.
Lees in dit document meer over de regeling.

Er zijn twee redenen waarom NOB hierom vraagt: om de afvloeiingsvolgorde te kunnen bepalen en om op het juiste moment de jubileumuitkering uit te kunnen uitbetalen.

Het bepalen van de afvloeiingsvolgorde is een afspraak die bij cao is geregeld en waaraan NOB zich moet houden. Het bepalen van het moment waarop een 25-, 40- of zelf 50-jarig jubileum gaat plaatsvinden is voor jezelf van belang, omdat hierbij een gratificatie wordt toegekend van 50 of 100% van het salaris (bruto=netto).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van je diensttijdoverzicht. Als je bij NOB in dienst treedt vragen wij om dit document  bij ons in te leveren. Heb je geen diensttijdoverzicht, bijvoorbeeld omdat je lange tijd in het buitenland hebt gewerkt, dan is het ook mogelijk om kopieën van aanstellings- en ontslagbesluiten van dienstbetrekkingen als aangegeven in de cao naar ons toe te sturen. Het gaat hierbij uitsluitend om door de Nederlandse Minister van Onderwijs bekostigd onderwijs. Wij zullen dan voor jou een diensttijdoverzicht opstellen.

NOB begeleidt leerkrachten in het laatste jaar van de detachering op weg naar een nieuwe baan in het onderwijs in Nederland. Dit bestaat onder meer uit één of meer gesprekken in het laatste jaar. NOB organiseert met ingang van 2017 ook externe terugkeerbegeleiding voor leerkrachten in hun laatste jaar. Er wordt onder andere een speciale dag georganiseerd voor terugkerende leerkrachten. Deze vindt jaarlijks de dag voorafgaand aan de Bijscholing plaats in de maand augustus. Die dag is gericht op het onderzoeken van de ontwikkelingen die je als leerkracht hebt doorgemaakt en je carrièremogelijkheden na de Europese school. De Terugkeerdag wordt ingevuld op basis van intakes en gaat onder meer in op de eigen competenties, het in kaart brengen van het netwerk en sollicitatievaardigheden. NOB is daartoe een exclusieve overeenkomst aangegaan met een extern bureau, Randstad HR Solutions. Tijdens de Terugkeerdag kunnen leerkrachten met en van elkaar leren.

Daarnaast start een half jaar voor vertrek van de Europese school een traject van individuele begeleiding van enkele maanden, waarin je als leerkracht voortbouwt op de Terugkeerdag. NOB staat in voor de kosten van de begeleiding door Randstad. Dat geldt niet voor andere kosten die met je terugkeer kunnen samenhangen,  zoals reiskosten voor sollicitatiegesprekken. In de Notitie terugkeerbegeleiding staat precies waar je recht op hebt.

Ook wanneer je werkzaam bent bij een Europese school in het buitenland ben je verplicht om een ziektekostenverzekering in Nederland af te sluiten. Voor zorgverzekeraars in Nederland is het vaak onduidelijk waarom gedetacheerde medewerkers aan Europese scholen in Nederland hun verzekering afsluiten. 

De reden dat gedetacheerde leerkrachten een zorgverzekering in Nederland moeten afsluiten is dat je recht hebt op de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarvoor binnen de loonheffing premie wordt ingehouden. Die premie is niet volledig, en wordt als het ware aangevuld met de zorgpremie die je bij je Nederlandse verzekeraar betaalt. Je hebt recht op de WLZ omdat je de status hebt van gedetacheerd ambtenaar.

Het is dus belangrijk dat je bij je verzekeraar aangeeft dat er sprake is van een verzekeringsrecht. Dat doe je door een vaststelling WLZ aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Dat kan met behulp van je DigiD op de website van de SVB. De premie voor de Nederlandse verzekering wordt vergoed door de Europese school. Overleg hiervoor je rekening en een kopie van de polis die je hebt afgesloten.

Hiernaast is de aansluiting bij de Caisse Maladie van de Europese Scholen verplicht. Deze dubbeling wordt gecompenseerd doordat je van de school de (basis)premie voor de Nederlandse verzekering vergoed krijgt. Je kunt een verzekeringsbewijs aanvragen bij de Caisse Maladie in het Nederlands. Bij eventuele ziekenhuisopname kun je dit melden bij een contactpersoon. Die helpt je bij de afwikkeling.

Zorgverzekering voor gezinsleden

Als leerkracht vertrek je vaak niet alleen. Ook voor gezinsleden kan een vertrek naar het buitenland invloed hebben op de zorgverzekering. Wat je precies moet regelen voor je gezinsleden, staat hieronder (gebaseerd op een publicatie van het Zorginstituut Nederland).

Wanneer je als uitgezonden ambtenaar (namens de Nederlandse overheid) woont en werkt in het buitenland, moet je je verplicht verzekeren in Nederland. Dat geldt niet altijd voor je gezinsleden. Als je wordt uitgezonden naar een EU/EER-land of naar Zwitserland, dan kun je bij je zorgverzekeraar een formulier 106 aanvragen. Geef dit formulier af bij het ziekenfonds in je woonland. Je hebt dan recht op de wettelijk verzekerde medische zorg van dat land. Daarnaast heb je recht op de zorg in je woon- of werkland volgens de (aanvullende) voorwaarden van je zorgpolis.

Wat moet je regelen voor gezinsleden die meeverhuizen? 

  • Informeer bij de Sociale Verzekeringsbank of je gezinsleden WLZ-verzekerd zijn.
  • Als dat zo is, dan moeten je gezinsleden ook in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Als dat niet zo is, dan kan het zijn dat ze in je werkland meeverzekerd zijn. Dat kan alleen als je in een EU/EER-land of in Zwitserland woont. Het ziekenfonds waar je het E-106-formulier inlevert beslist hierover.
  • Als je gezinsleden zijn meeverzekerd, dan krijg je van het Zorginstituut Nederland bericht over de registratie als meeverzekerde.
  • Als je gezinsleden niet WLZ-verzekerd zijn en niet kunnen worden meeverzekerd, dan moet je zelf een ziektekostenverzekering voor hen afsluiten.
 

Jouw persoonlijke situatie speelt een doorslaggevende rol in de afdracht aan de fiscus. NOB is niet gespecialiseerd in (grensoverschrijdende) belastingen, en dat hoort ook niet bij de taak van NOB als werkgever. Wel willen we leraren op het hart drukken de belastingafdracht in de persoonlijke situatie goed te onderzoeken.

Gezien de complexiteit van belastingen binnen en buiten Nederland raden wij je aan contact op te nemen met een gespecialiseerd belastingadviesbureau in grensoverschrijdende belastingen. Een tweetal bureaus waar leraren goede ervaringen mee hebben, staan onderstaand. Het overzicht is geheel vrijblijvend. Het staat je vrij om contact te leggen met andere adviesbureaus. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ook kan je voor algemene informatie contact opnemen met de Belastingtelefoon Buitenland van de Belastingdienst.

Administratie & Adviesburo AGM Hoeks BV  
Michiel Schreuder +31 (0)497 517 703
Dit bureau is goed op de hoogte van de Nederlandse en buitenlandse fiscale regelgeving, de Belgische in het bijzonder. Je kunt er terecht met belastingtechnische vraagstukken en voor advies over de sociale zekerheid in verschillende landen.

Deloitte
Jaap van de Poel  +31 (0)6 12 01 14 29
Jaap van de Poel heeft een persoonlijke specialisatie wat betreft de fiscale zaken van werknemers van de Europese scholen, vanuit zijn eerdere werk bij de Belastingdienst. Inmiddels werkt hij bij Deloitte, en verzorgt hij onder andere de belastingaangifte inkomstenbelasting van een aantal werknemers van Europese scholen.

Artorius International Tax
Arthur Gieling 0316-372224
Artorius International Taks is een gecertificeerd kantoor door het Register Belastingadviseurs. Het kantoor heeft met name internationale klanten. Denk aan buitenlandse bedrijven met een (tijdelijke) vestiging in Nederland, buitenlanders met Nederlands vastgoed, grensarbeiders, Nederlanders met vastgoed in het buitenland, enzovoorts. Artorius International Tax heeft ervaring met gedetacheerde ambtenaren.

Inkomstenbelasting

Vanaf belastingjaar 2017 zijn gedetacheerde leerkrachten aan de Europese scholen verplicht om een belastingaanslag + jaaropgave aan te leveren bij hun scholen/Bureau in Brussel. Leerkrachten die op Europese school Bergen (Nederland) werken, doen gewoon aangifte over de inkomstenbelasting in Nederland. Inkomensverklaringen worden vanaf belastingjaar 2017 niet meer door het Bureau geaccepteerd

  • Werk je op Europese school Bergen en woon je in Nederland? Dan doe je gewoon aangifte in Nederland.
  • Woon je buiten Nederland en heb je een uitnodiging ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst om aangifte te doen? Dan heb je tot 1 juli om aangifte te doen of uitstel te vragen.
  • Woon je buiten Nederland en heb je geen uitnodiging ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst? Ook dan adviseren we je om op korte termijn aangifte te doen. Het kan namelijk tot drie jaar duren voor de Belastingdienst je de aanslag opstuurt. De administratie van je Europese school/het Bureau in Brussel moet de aanslag ontvangen hebben binnen drie jaar na het belastingjaar om de differentiële vergoeding vast te kunnen stellen. Bijvoorbeeld: de aanslag over belastingjaar 2017 moet bij de administratie van je school binnen zijn voor april 2020.
 

Wanneer je werkzaam bent bij een van de Europese scholen, dan bouw je pensioen op bij ABP. Je kunt via de portal 'Mijn ABP' al je pensioengegevens digitaal bekijken. Daarvoor heb je wel de inloggegevens nodig die aan je zijn verstrekt. Mocht je die niet meer voorhanden hebben dan kun je nieuwe inloggegevens aanvragen via Mijn ABP.

AOW

Wat betreft de Algemene Ouderdomswet geldt een speciale regeling voor de door Nederland gedetacheerde leerkrachten en hun gezinsleden. Als gedetacheerde leerkracht bouw je AOW op. Voor gezinsleden en partners geldt het volgende: als die wonen met de gedetacheerde leerkracht en geen eigen inkomen hebben, dan bouwen ze ook AOW op. Wanneer een van je gezinsleden zelf een inkomen gaat verdienen vervalt dit recht. Om in die situatie de AOW-opbouw te behouden moet je een premie afdragen. Meer informatie hierover vind je bij de Sociale Verzekeringsbank.Contact met NOB

Wil je in contact komen met een van de medewerkers van NOB? Op deze pagina vind je de contactgegevens.

Lees verder